KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG SỬ DỤNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2021-2022

Thứ sáu - 01/10/2021 20:23
 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
   TRƯỜNG THCS DIỄN MỸ
Số:      /KH-THCSDM
(Dự thảo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Diễn Mỹ,  ngày 01 tháng 10 năm 2021
 
 KẾ HOẠCH
Vận động, sử dụng tài trợ năm học 2021-2022
 
 
 
 

I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       - Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tinh thần Công văn số 1828/SGD&ĐT-KHTC ngày 09/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 – 2022; Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về triển khai thực hiện văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cá khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 – 2022.
      - Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;
       - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2021 - 2022;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ         
1. Mục đích vận động
Huy động nguồn tiền để chi đối ứng sửa chữa các đường điện các lớp học, máy vi tính cho học sinh học và mua sắm các bàn ghế, thiết bị dạy học… để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh  trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Nhiều hộ gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn nên sự ủng hộ cũng không cao.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh. Không vận động các hộ nghèo, gia đình chính sách
4. Đối tượng hưởng lợi: Là học sinh
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường.
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: (theo TT16): Ban lãnh đạo nhà trường, hội cha mẹ học sinh, chủ tịch công đoàn trường, bí thư đoàn, tổng phụ trách đội, các tổ trưởng chuyên môn và đại diện chính quyền xã.
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ  ngày 15/11/2021.
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển tiền bằng đồng Việt nam, hoặc ngoại tệ, vàng, bạc, kim cương đá quý trực tiếp cho Tổ tiếp nhận tài trợ, nhà trường tổng hợp và chuyển vào tài khoản tài trợ của trường ,số TK 3713.0.1094846.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
       Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2020-2021:
Năm học 2020-2021: Đã huy động được:  131.350.000 đồng
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2021-2022: (Chi tiết thống kê các nội dung)
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Số dư năm trước chuyển 0    
B Phần thu 131.350.000    
C Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Mua bàn ghế học sinh   37.500.000  
2 Mua máy tính cho học sinh   34.000.000  
3 Sửa chữa máy tính phòng tin học   7.670.000  
4 Sữa chữa nâng cấp đường dây điện   19.200.000  
5 Sữa chữa nâng cấp đường ống nước   15.780.000  
6 Sữa chữa bàn ghế học sinh   9.500.000  
7 Mua mới bảng từ   7.700.000  
Tổng cộng: 131.350.000 131.350.000  
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021 - 2022:
- Số tiền dự kiến vận động 130.000.000 đồng
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2021 - 2022:
       Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2021 - 20212
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 130.000.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Mua bàn ghế học sinh 40 bộ   54.000.000  
2 Mua máy tính cho học sinh 4 bộ 34.000.000  
3 Sữa chữa nên nhà xe, phòng học sinh   8.000.000  
4 Sữa chữa máy tính phục vụ dạy học   11.000.000  
5 Sữa chữa và thay thế đường điện, nước, bàn ghế năm học 2021-2022   23.000.000  
  Cộng   130.000.000  
 
Nơi nhận:
 • - Phòng GD&ĐT;
 • - Chi bộ;
 • - Hội đồng trường;
 • - Ban Đại diện CMHS trường;
 • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
 • - Giáo viên chủ nhiệm;
 • - Kế toán;
 • - Các cá nhân có liên quan;
 • - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Giao Quốc Thắng

Nguồn tin: thcsdienmy.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay59
 • Tháng hiện tại1,445
 • Tổng lượt truy cập491,071
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây